NOWENNA:

Modlitwa wstępna
Boże, nasz Ojcze, przez wieki otaczasz opieką naszą Ojczyznę i
obdarzasz ją wyjątkowymi łaskami. Dzięki nim Szwedzi nie zdobyli klasztoru
jasnogórskiego, a bolszewicy Warszawy. Pamięć o tym mobilizuje ludzi
wierzących w Polsce do modlitwy za Ojczyznę, gdy dzieją się w niej sprawy
ważne. A takim będą wybory do parlamentu. Od wybranych ludzi zależeć
będzie przyszłość Polski. Czy będzie w niej szacunek do życia od poczęcia do
naturalnej śmierci, troska rodziny wielodzietne, osoby starsze i chore, ludzi
potrzebujących pomocy? Od parlamentarzystów zależą sprawy socjalne,
gospodarcze i prawo, które będzie obowiązywało.
Świadomi tego, zwracamy się Boże do Ciebie, byś dał narodowi mądrość
zdolną wybrać ludzi, którzy pragną Polski suwerennej, chrześcijańskiej i
sprawiedliwej. Obdarz naród światłem rozeznania i wzbudź życzliwość wobec
osób, które po wyborach uszanują ustanowione przez Ciebie prawo.
Pani i Królowo Polski, los naszej Ojczyzny jest Ci zawsze bliski, a opiekę
Twą nad Polską docenia chrześcijański świat. Dlatego zwracamy się do Ciebie:
Maryjo, Pani i Królowo Polski, wstaw się za naszym narodem do Pana.
Św. Andrzeju Bobolo, główny patronie Ojczyny dany nam przez Boga,
oręduj za narodem, aby wybrał ludzi, którzy będą wierzyć w Boga, kochać
Maryję, jako Panią i Królową, zatroskani o dobro wspólne i suwerenność
Ojczyzny. Amen

 • Ojcze nasz…
 • Zdrowaś Maryjo..
 • Chwała Ojcu…
 • Święty Andrzeju, Patronie nasz /3x/
 • Litania do św. Andrzeja Boboli
  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
  Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu, Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
  Święty Andrzeju, wiemy naśladowco Dobrego Pasterza,
  Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
  Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
  Święty Andrzeju, napełniony Duchem Świętym,
  Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego
  życia,
  Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
  Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę
  Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
  Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
  Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych
  braci,
  Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie
  zaniedbanych,
  Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
  Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
  Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
  Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
  Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,
  Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
  Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
  Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,
  Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim
  rozbiorze,
  Święty Andrzeju, Patronie Polski
  Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,
  Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!
  Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary,
  Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
  Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
  Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
  Abyśmy Bogu wiernie służyli,
  Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
  Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,
  Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  K: Módl się za nami święty Andrzeju.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 • Módlmy się:
  Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje
  rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem
  Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez
  Chrystusa Pana naszego. Amen
 • Modlitwa za Ojczyznę
  Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad
  naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij
  mądrością jej rządców i przedstawicieli, a obywateli zgodą i
  sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów,
  zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o
  zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów,
  wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej
  wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie.
  Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem
  Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i
  przebaczenia. Amen.
 • Dzień pierwszy: Duch misyjny Kościoła Chrystusowego
  Jezu, założycielu Kościoła Świętego, wielu ludzi na świecie nie
  zna Twego Imienia, bo nikt nie głosił im Ewangelii. Nie wiedzą, że
  jesteś Zbawicielem świata. Nie zwracają się też do Ciebie o pomoc,
  gdy doświadczają trudności w życiu. A Ty, Jezu, we Wieczerniku
  modliłeś się: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby
  Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie
  nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu
  dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego
  Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (J. 17,1-3) Oddałeś
  życia na krzyżu, aby wszystkich zbawić: za nich Ja poświęcam w
  ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. (J.17.19) Po
  zmartwychwstaniu powiedziałeś apostołom: Dana Mi jest wszelka
  władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
  udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
  zachowywać wszystko, co wam przykazałem. (Mt.28.19-20)
  Mandat misyjny Chrystusa jest wpisany w powołanie nie tylko
  kapłańskie, zakonne, ale w powołanie każdego z nas. Pamiętajmy, że
  misyjność należy do natury Kościoła. Każdy z nas w pewien sposób
  powinien mieć ducha misyjnego. Głosić i świadczyć mamy wszędzie,
  w każdym miejscu.
  Niech krew męczenników Kościoła stanie się posiewem nowych
  chrześcijan, a Ty, Jezu, wzbudź w Kościele nowe zastępy odważnych
  misjonarzy, którzy pójdą do ludzi, którzy nie znają jeszcze Dobrej
  Nowiny.
  Prosimy o tą łaskę przez nieustraszonego misjonarza św.
  Andrzeja Bobolę, który głosząc Ewangelię wiele dusz uratował przed
  potępieniem. Niech jego krew męczeńska przelana za wierność Tobie
  woła o nowe powołania misyjne z naszej Ojczyzny.
  Święty Andrzeju, wstawiaj się za Kościołem katolickim u tronu
  Bożego. Amen.
 • Dzień drugi: Wierność Chrystusowi narodu polskiego
  Boże, władco narodów, wprowadziłeś naród polski do swojej
  owczarni i wyznaczyłeś mu na ziemi zaszczytną rolę przedmurza
  chrześcijaństwa i obrońcy. Papież Pius XII w encyklice o św. Boboli
  pisał: Skoro Andrzej z ich narodu wyszedł i ich ziemię (…) krwią
  męczeńską uświetnił (…) Niechże idąc za jego świetlanym przykładem
  nadal bronią ojczystej wiary przeciw wszystkim niebezpieczeństwom
  (…) żeby Polska zawsze wierna była dalej „przedmurzem
  chrześcijaństwa”. Zdaje się wskazywać „historia, jako świadek
  czasów, światło prawdy i nauczycielka życia”, że Bóg tę właśnie rolę
  narodowi polskiemu przeznaczył. (Pius XII, Invicti athletae Christi, Kraków 2016, s.
  27–28) Kardynał August Hlond zaś pisał: Polska to naród wybrany
  przez Boga do wielkiego posłannictwa, dlatego oczyści go Bóg przez
  cierpienie… Przyjdzie dla Polski dzień, w którym przyjaciele odstąpią
  od niej i zostanie sama, aby się wypełniła wola Boża – a wtedy
  miłosierdzie okryje ją całą – Polska przejdzie jeszcze swoje ostateczne
  oczyszczenie, ale potem wiara i miłość zatryumfują w pełni. Jeszcze
  jakiś czas potrzebny jest do pokuty, a potem Chrystus zmieni
  całkowicie oblicze tej ziemi. Niech nikt nie upada na duchu, gdy
  szatan będzie brał górę, bo zostanie pokonany mocą Bożą… Polska
  będzie pierwszą, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat
  od zupełnej zagłady, a Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba…
  Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje
  Zbawiciel nad światem przez Polskę. Polska urośnie do znaczenia
  potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie
  ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozostanie
  niezachwianie po stronie Boga… Na rozstaju dziejowym Polska nie
  powinna się przeto zawahać, nie powinna zbaczać ze swej drogi, lecz
  iść za swym powołaniem. (por. Czesław Ryszka, Spełniają się „proroctwa” kard. Augusta
  Hlonda)
  Boże, za to wybranie i miłość okazywaną naszemu narodowi
  szczerze dziękujemy i w pokorze chylimy czoła przed tronem twego
  Majestatu prosząc, abyś dziś zwrócił swój wzrok na Polskę, którą
  posłużyłeś się wiele razy, aby broniła wiary chrześcijańskiej, bo jest w
  potrzebie. Ludzie bezbożni w Ojczyźnie podejmują działania, aby
  naród porzucił Twoje przykazania i wybrał wartości europejskie, które
  są sprzeczne z Twoją nauką.
  Świadomi konsekwencji złego wyboru i zagrożeń jakie niesie,
  zwracamy się do ciebie św. Andrzeju Bobolo, bo wiemy, że nie raz w
  cudowny sposób ratowałeś wiarę w narodzie. Twa przelana krew
  niech woła do Boga o łaskę wierności narodu katolickiej wierze, który
  walczy z wrogami zewnętrznymi i tymi, którzy żyją w Polsce. Nasz
  Patronie, świadku naszych utrapień, prowadź naród Bożymi drogami i
  pomóż mu ocalić się przed niewiarą i laicyzacją. Amen.
 • Dzień trzeci: Modlitwa o żywą wiarę dla ochrzczonych
  Boże, przez sakrament chrztu uczyniłeś nas swoimi dziećmi i
  możemy zwracać się do Ciebie, Ojcze. Oczyściłeś z grzechu
  pierworodnego i obdarzyłeś łaską wiary. Wlałeś w nas nadzieję
  zbawienia. Bez naszych zasług włączyłeś do wspólnoty Kościoła.
  Dziękujemy za te wielkie łaski. Wdzięczni jesteśmy za sakrament
  pojednania, w którym umożliwiasz nam powrót do jedności z Tobą.
  Podczas każdej spowiedzi zwracasz się do nas, jak do grzesznej
  niewiasty: idź nie grzesz więcej. Twa miłość do nas jest tak wielka, że
  nie zniszczą jej nasze słabości i upadki.
  Boże, dziękujemy także za Twe słowo zapisane w Piśmie
  Świętym, które jest darem dla pogłębienia naszej wiary. Dlatego św.
  Hieronim pisał: kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Chrystusa.
  Wielkim darem dla umacniania nas we wierze jest Msza św. Ilekroć w
  niej uczestniczymy słyszymy Twą prośbę: Bierzcie i jedźcie. To jest
  moje Ciało. Pragniesz karmić dzieci Boże pokarmem, aby miały życie
  w obfitości i pouczasz: jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna
  Człowieczego nie będziecie mieli życia w sobie. A cóż powiedzieć o
  modlitwie do której nas zachęcasz: proście a będzie wam dane…
  zawsze się módlcie i nie ustawajcie…
  Jednak są chrześcijanie, którzy tych wspaniałych darów nie
  cenią sobie i z czasem zamiast wiarę rozwijać, pogłębiać, ją zatracają.
  Nie ceniąc sobie drogocennych skarbów i pereł w niejednym
  przypadku obrażają Cię swoimi grzechami, a nawet prześladują tych,
  którzy w Ciebie wierzą. Zachowują się jak Galaci, o których św.
  Paweł pisze: O, nierozumni Galaci!… Czyż jesteście aż tak
  nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż
  tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? (Gal.1.1-3)
  Na tą utratę wiary narażeni jesteśmy wszyscy, dlatego prosimy
  Cię, Boże za przyczyną św. Andrzej Bobola, aby umiłowany przez
  Ciebie polski naród nie zatracił chrześcijańskiej wiary i nie stał się
  bezbożny. Ty, polski Męczenniku, któryś życiem, pracą i męczeńską
  śmiercią niósł chwałę Bogu, wstawiaj się za swoimi ziomkami, aby
  nie utracili tego, co dał im Bóg w chrzcie świętym. Św. Andrzeju,
  bohaterze wiary, uproś synom i córkom polskiego narodu łaskę życia
  z wiary. Amen.
 • Dzień czwarty: Modlitwa o umocnienie ducha Chrystusowego w
  Kościele

  Jezu, obdarzyłeś swój Kościół sakramentami, aby ludzie
  ochrzczeni czerpali łaski i mieli zapewnioną Twą opiekę na każdym
  etapie życia. Aby korzystając z wiarą i miłością z Twych darów nie
  zeszli z drogi, którą Ty jesteś, nie porzucili prawdy, którą Ty
  objawiłeś i nie utracili życia, czyli Ciebie. Aby doczesność nie
  przesłoniła ochrzczonym Ciebie, a złudne radości ziemskie nie
  oderwały ich serc od ubiegania się o zbawienie wieczne. Przecież Ty
  powiedziałeś: Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały
  świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w
  zamian za swoją duszę? (Mt.16.26)
  W trosce o zbawienie duszy towarzyszy ochrzczonym Kościół,
  którego zadaniem z woli Założyciela jest uświęcać i zbawiać
  wszystkich. Jednak by mógł to czynić Kościół, jako wspólnota ma być
  wierny i posłuszny swemu Panu. Chrześcijanie w świecie mają być:
  światłem i solą, mają być zjednoczeni ze swym Mistrzem. Zresztą On
  sam uczy: jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już
  nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. (Mt.5.13)
  Chrześcijanie przez swe życie mają pociągać innych i zapraszać do
  wspólnoty Kościoła.
  Św. Andrzeju, umiałeś korzystać z darów, które Chrystus
  pozostawił w Kościele. Posiadłeś duchowość, którą ceni Kościół.
  Zjednoczony z Jezusem zrozumiałeś, że masz iść do ludzi, którzy byli
  ochrzczeni, ale zagubili się w życiu i zapomnieli, że są we wspólnocie
  Kościoła. Dziś, gdy tak wiele zagrożeń wpływa na osłabienie ducha
  chrześcijańskiego, niech twa modlitwa uprosi u Boga wyznawcom
  Pana na polskiej ziemi łaskę zakorzenienia w Chrystusie i obronę
  przed czyhającymi sidłami szatana. Amen.
 • Dzień piąty: Modlitwa o wiarę i prawdziwą pobożność w narodzie
  polskim

  Boże, łaską wiary obdarzyłeś polski naród w roku 966. Od
  ponad tysiąca lat pomimo trudnych wydarzeń historycznych naród
  zachował wiarę. W nie jednym przypadku Polacy płacili wysoką cenę,
  aby trwać we wierze. Czasy zaborów i wojen z narodami, które były
  wrogo nastawieni do katolicyzmu wymagało heroizmu, aby pozostać
  wiernym Jezusowi i naród temu sprostał. Wielką rolę w ocaleniu
  katolickiej wiary w narodzie odegrali na przestrzeni historii duchowi
  przewodnicy. Oni sami uformowani w prawdziwej pobożności umieli
  być dobrymi przywódcami duchowymi w narodzie. Jakże nie
  wspomnieć tych z ostatnich lat: bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, św.
  Jana Pawła II, bł. Jerzego Popiełuszkę, czy wielu męczenników
  ostatniej wojny czy czasów systemu komunistycznego.
  Dziś, gdy wrogowie Kościoła wykorzystują grzechy hierarchów,
  osób życia zakonnego, aby zniechęcić wiernych w Polsce do wiary i
  pobożności, a nawet do apostazji, prosimy o przebaczenie tego zła i
  takie łaski dla synów i córek polskiego narodu, by nadal zachował
  jedność z Tobą, kierował się Ewangelią i był znakiem wierności
  wobec narodów świata. Świat tego potrzebuje od Polaków, gdyż
  żyjemy w czasach w których narody świata dokonują wyboru: czy
  pójdą za Chrystusem, czy Szatanem. Jeśli Polska dokona trafnego
  wyboru, to będzie dar dla innych narodów, co powinni uczynić. Boże,
  prosimy Cię, niech chrześcijanie w naszej Ojczyźnie pogłębiają życie
  religijne, umacniają się w wierze i postępują wedle przykazań Bożych
  i Ewangelii.
  Św. Andrzeju Bobolo, wierny Bogu do końca życia, synu
  polskiego narodu, nieugięty w wierze aż do przelania krwi, niech twe
  świadectwo wierności pobudza naród polski do naśladowania ciebie i
  ochrania przed mocami ciemności. Niech prowadzi naród do
  zwycięstwa nad niewiarą. Amen.
 • Dzień szósty: Modlitwa o życie zgodne z wiarą
  Panie Jezu, godzien nieskończonej miłości pragniesz, aby serca
  ludzkie należały do Ciebie. Umierając na krzyżu wypowiedziałeś
  pragnienie, aby ci, którzy będą Twoimi wyznawcami wzajemnie się
  miłowali. Po tym poznają, żeście Moi, gdy miłość mieć będziecie. (J
  13.35) Miłujcie się, jak Ja was umiłowałem. (J 15.12) Żyć zgodnie z
  wiarą, znaczy żyć wedle przykazania miłości. Będziesz miłował Pana
  Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich sił,
  a bliźniego swego jak siebie samego. (Mk 12.30-31) Miłość, jaką Jezus
  oczekuje od chrześcijan jest fundamentem życia duchowego i w ogóle
  życia. Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg
  zawsze jest pierwszy i tylko On jest Panem naszego życia. Dlatego nie
  możemy Go kochać jedynie miłością sentymentalną, uczuciową,
  dewocyjną. Bóg chce, byśmy Go kochali miłością totalną, całkowitą –
  całym sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, całym
  życiem. Nasza duchowość, umysł, uczucia, zmysłowość powinny być
  „przestrzenią przyjmowania i dawania miłości”. Prawdziwa miłość
  oddaje wszystko. Nie zatrzymuje niczego dla siebie. Jezus nie boi się
  stawiać nam radykalnych, a nawet wydawałoby się niemożliwych
  wymagań. Mówi: Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz
  niebieski (por. Mt 5, 48).
  Prawdziwi chrześcijaninie tak pojmuje życie z wiary i proszą
  Boga, aby napełnił ich łaską. Pielęgnują w sobie cnoty: pokorę,
  cichość, czystość i męstwo. Pośród szarej codzienności idą drogą
  stromą i wchodzą przez ciasną bramę, która wiedzie ku życiu z Tobą.
  Św. Andrzeju Bobolo, mężny zwycięzco nad swoimi
  słabościami, niezawodny przewodniku do Jezusa i Kościoła dla
  zagubionych i grzesznych, bądź pomocą dla polskiego narodu w
  drodze do niebieskiej Ojczyzny. Niech twa modlitwa wspomaga
  Polaków, aby w życiu ocalili wiarę w życie pozagrobowe i szukali
  świętości i zbawienia. Amen.
 • Dzień siódmy: Modlitwa za duchowieństwo
  Jezu, wiekuisty Kapłanie, podczas Twej pracy na palestyńskiej
  ziemi nadszedł dzień, gdy wśród tych, którzy szli za Tobą wybrałeś
  dwunastu i nazwałeś ich apostołami. Obdarzeni wyjątkowym
  powołaniem pozostawili wszystko, aby Ci towarzyszyć. Wybrałeś
  tych, których chciałeś. Ty, decydowałeś kto ma z być Tobą. Ty, po
  swoim wniebowstąpieniu posłałeś ich na świat, aby głosili Ewangelię
  i byli świadkami Twojej miłości aż po krańce świata.
  Dziękujemy za ich piękne świadectwo wiary i miłości, które jest
  darem i bogactwem Kościoła. To dzięki ich pracy misyjnej Twoją
  naukę Jezu usłyszało wielu ludzi i rozrastała się wspólnota Kościoła.
  Z podziwem patrzymy na apostolską gorliwość św. Pawła. Jakże
  wiele zawdzięczamy ojcom Kościoła, bo korzystając z ich pism i
  kazań mamy wiedzę o powstawaniu dogmatów wiary i
  krystalizowaniu się moralności chrześcijańskiej.
  Tej mądrości i świadectwa powołanych do służby Bożej Kościół
  ciągle potrzebuje. Dlatego zwracamy się do Ciebie, Boże, abyś
  wpierw obdarzał nowymi powołaniami ludzi, bo żniwo wielkie, a
  robotników coraz mniej. Pustoszeją seminaria duchowne i nowicjaty.
  Więc wołamy: poślij Panie robotników na swoje żniwo.
  Tych zaś, których już konsekrowałeś na swoje sługi, otaczaj
  wyjątkową opieką. Polecamy Ci, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów
  i diakonów. Zachowaj ich, podtrzymuj ducha poświęcenia i ofiary,
  błogosław ich pracom, a nade wszystko ustrzeż ich od złego. Niech
  wytrwają przy Tobie, aby Kościół nadal niósł światu Dobrą Nowinę,
  szafował sakramentami i pomagał ochrzczonym żyć w przyjaźni z
  Tobą.
  Św. Andrzeju, nim wszedłeś na wyżyny świętości kapłańskiej i
  zakonnej musiałeś pokonać wiele trudności. Praca jaką podjąłeś nad
  sobą sprawiła, że doszedłeś do wielkiego zjednoczenia z Jezusem i
  stałeś się świadkiem wiernym swemu Mistrzowi aż po męczeńską
  śmierć. Czuwaj z nieba nad polskim duchowieństwem. Niech cię
  naśladują. Ty, zaś możny orędowniku u tronu Bożego wspieraj
  kapłanów i zakonników, którzy podobnie jak ty, walczą o zbawienie
  dla siebie i bliźnich. Amen.
 • Dzień ósmy: Modlitwa za rządzących i wszystkie stany w Polsce
  Boże, otaczasz Polskę przez tak liczne wieki blaskiem potęgi i
  chwały. Dajesz jej władców, którzy potrafią rządzić narodem dla jego
  dobra duchowego i materialnego. Potrafisz pomóc w chwilach
  nieszczęść. Ratujesz podczas niebezpieczeństw. Dziękujemy Ci za
  wszystko i wyznajemy, że tylko Ty, Panie, jesteś godzien wszelkiej
  czci i uwielbienia. Przepraszamy za tych rządzących Polską, którzy
  chwała, która się Tobie należała, przypisywali sobie i błagamy o
  miłosierdzie nad Polską.
  Miej ją w opiece także i dziś, gdy na naszych oczach świat
  zmienia swe oblicze i wiele zagrożeń na nią czyha. Jedne uderzają w
  naszą tożsamość religijną i chrześcijańską duchowość, inne w
  bezpieczeństwo i suwerenność. Ale przecież nic nie może się stać bez
  Twej woli. To Ty rządzisz światem, a ludzie są tylko narzędziem w
  Twym ręku.
  Dlatego prosimy Cię Boże za tymi, którzy rządzą narodem, aby
  godnie, z pożytkiem dla dobra obywateli wykonywali swój urząd.
  Niech będą prawi i uczciwi. Niech będą oddani Polsce i narodowi.
  Niech służą ludziom. Synu Boży, nasz Zbawco, spójrz na pracujących
  ludzi w Polsce i spraw, aby byli godziwie wynagradzani, a ich praca
  była nie tylko źródłem utrzymania rodzin, podnosiła standard
  życiowy, ale ich uświęcała. Praca, to obowiązek, który powinni
  podjąć wszyscy zdolni, by ją wykonywać dla własnego rozwoju i
  pomnażania dobra wspólnego. Duchu Święty, wejrzyj na naród polski
  i napełnij go miłością do Ciebie, Ojczyzny i bliźnich. Trójco Święta,
  zachowaj naród polski od bezbożności, obojętności religijnej i
  laicyzacji. Niech młodzież i dzieci, które są przyszłością narodu i
  Kościoła będą otoczone Twoją troskliwą miłością i obronią się przed
  atakami zła, które im zagraża.
  Św. Andrzeju, jaśniejąca gwiazdo na polskim niebie,
  promieniujący blaskiem cnót, strzeż polskie miasta i wioski, ochraniaj
  ziemie, uproś dla narodu pojednanie i zgodę. Uproś szacunek dla tych,
  którzy Polską rządzą. Niech w tym, co czynią przejawia się Boża
  mądrość. Patronie Polski, prowadź Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty
  nowej potęgi i chwały. Amen.
 • Dzień dziewiąty: Modlitwa o życie w łasce Bożej
  W ostatnim dniu nowenny prosimy Cię Boże, o zachowanie w
  narodzie polskim żywej i mocnej wiary. Jeśli będziecie mieć wiarę jak
  ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a
  przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. (Mt.17.20) Wiara
  żywa przejawia się we wszystkich okolicznościach naszego życia, w
  szczególności w naszych potrzebach, gdyż łatwo sprowadza na nas
  łaski w pokusach i w kontakcie ze stworzeniami. Wiara sprawia, że
  dusza widzi i czuje Boga obecnego, wzywa Go z łatwością, skutecznie
  i otrzymuje to, czego potrzebuje. (por. bł. br. Wawrzyniec od Zmartwychwstania)
  Wiara karmi się słowem Bożym. Obdarz Panie łaską naród, by
  umiłował Ewangelię i w rodzinach czytał Pismo Święte, aby
  wychowanie młodego pokolenia opierano na przykazaniach Bożych i
  nauce Kościoła.
  Niech naród polski ponad wszystko ceni sobie życie nadprzyrodzone i będzie świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Niech
  wzrasta w łasce. Modlitwa rodzinna niech doprowadzi, że spełniają
  się Twoje słowa: gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w Moje
  imię, tam Ja jestem pośród nich. (Mt 18.20). Twa obecność w rodzinach
  niech porządkuje życie małżeńskie i rodzinne.
  Niech ceni sobie godne przyjmowanie sakramentów, które niosą
  łaski tak bardzo potrzebne w codziennym życiu. Beze Mnie nie
  możecie nic uczynić. (J 15.5). Bo potwierdzeniem życia z wiary są
  ludzkie czyny. Tak niech świecie wasze światło przed ludźmi, aby
  widzieli wasze czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. ( Mt 5.16)
  Boże, niech twa pomoc ustawicznie towarzyszy polskiemu
  narodowi. Niech będzie w nim pragnienie do dobrego życia, a Ty
  pociągaj naród ku Sobie, by znalazł prawdziwy pokój i szczęście,
  którego świat dać nie może.
  Św. Andrzeju Bobolo, szafarzu łask Bożych, wstawiaj się za
  polskim narodem, który prosi Boga o łaski i opiekę, by ocalić wiarę i
  tożsamość. Liczymy, że mimo naszych grzechów i upadków, twoje
  orędownictwo Męczenniku sprawi, że okażemy się godni miłości
  Serca Bożego tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności. Amen

Za: EWTN